Auteurs


Informatie voor auteurs van boeken

Publiceren bij Amsterdam University Press
Selectiecriteria voor manuscripten
Richtlijnen manuscripten indienen
Uitgevers van AUP


Downloads:
 

pdf bestand Auteursinstructie Trade
pdf bestand Auteursinstructie Wetenschappelijk
docx bestand Voorstelformulier
pdf bestand Samenstellen van een index
pdf bestand Informatie over copyright

Publiceren bij Amsterdam University Press

Publiceren bij Amsterdam University Press (AUP) is een keuze voor wetenschappelijke kwaliteit en wereldwijde distributie. AUP stelt zich ten doel de wetenschap met academische uitgaven te ondersteunen en te stimuleren. De inhoudelijke kwaliteit van de uitgaven is daarbij het uitgangspunt. In de diverse redactieraden, die alle uitgaven beoordelen op hun wetenschappelijke standaard, hebben vooraanstaande wetenschappers van Nederlandse en ook Vlaamse universiteiten zitting. AUP vertegenwoordigt in haar fonds vele nationaal en internationaal erkende wetenschappers. Daarnaast rekent de uitgeverij verantwoorde popularisering tot haar werkterrein. AUP geeft ook tijdschriften en digitale producten uit.

AUP is als gerenommeerde Nederlandse wetenschappelijke uitgeverij ook op internationale markten actief. De uitgaven worden verkocht en gedistribueerd in Europa, de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland, het Midden Oosten, Zuidoost-Azië en China. Door samenwerking met The University of Chicago Press in de VS, Manchester University Press in Groot-Brittannië, verschillende vertegenwoordigers voor Europa, het Midden Oosten, het Verre Oosten en Australië en Nieuw-Zeeland beschikt AUP over een marketing- en distributienetwerk dat de volledige internationale wetenschappelijke markt bestrijkt.

Selectiecriteria voor manuscripten
Ingediende manuscripten worden voorgelegd aan een van de redactieraden of gespecialiseerde serieredacties. De redactieraden bepalen of een manuscript geschikt is voor het fonds van Amsterdam University Press. De volgende criteria spelen daarbij een rol:

 • wetenschappelijk niveau
 • consequente inhoud
 • heldere schrijfwijze
 • exponent van de moderne wetenschapsbeoefening


Richtlijnen manuscripten indienen
Amsterdam University Press publiceert wetenschappelijke en populairwetenschappelijke boeken voor wetenschappers en academisch gevormde lezers. Het betreft vooral onderwerpen op het gebied van de geestes- en sociale en culturele wetenschappen, naast onderwijsboeken en naslagwerken op deze terreinen. De boeken van AUP verschijnen in het Nederlands of Engels, waarbij ernaar wordt gestreefd de vertaalrechten te verkopen aan buitenlandse uitgevers. Fictie, poëzie, religieuze literatuur, kookboeken, gidsen, kinderboeken en autobiografieën passen niet in ons fonds.
Voordat u een volledig manuscript aanlevert, ontvangen wij graag eerst een voorstel. Voorstellen en manuscripten moeten in het Engels of Nederlands opgesteld zijn.

Wat moet in een voorstel staan?
Een boekvoorstel dient de redacteuren en marketingmedewerkers van Amsterdam University Press – van wie de meesten geen specialistische kennis van uw vakgebied zullen hebben – een helder en omvattend beeld te geven van het onderwerp van uw boek. Het voorstel moet duidelijk maken waarom u juist dit boek schrijft op dit specifieke moment in uw carrière en, belangrijker nog, op precies dit moment in de ontwikkeling van uw vakgebied. Een voorstel moet antwoord geven op de volgende vragen:

 • Welke problemen wilt u helpen oplossen?
 • Over welke onduidelijkheden wilt u opheldering verschaffen?
 • Welk tot nu toe onbekend of ten onrechte veronachtzaamd verhaal bent u van plan te vertellen?
 • Waarom is dit boek anders dan alle andere boeken?
 • Wat maakt dit boek interessant? Voor welke doelgroep?


Mogelijke doelgroepen zijn net zo uiteenlopend als uitgevers. Hierbij spelen de volgende vragen:

 • Is uw boek bedoeld voor specialisten in uw vakgebied?
 • Beslaat het boek een specifiek onderdeel van een breder vakgebied?
 • Zullen studenten uw boek gaan gebruiken en zo ja, op welk wetenschappelijk niveau?
 • Is het een boek dat zich goed laat verkopen – dat wil zeggen: bedoeld voor een breed publiek, zonder specifieke kennis van uw specialisme?


Overweeg zorgvuldig de invalshoek die u kiest, de terminologie, het begripsniveau en de schrijfstijl om uw boek zo boeiend mogelijk te maken voor uw beoogde lezersgroep.

Het is onze ervaring dat leesbare, informatieve en succesvolle aanvragen doorgaans aan de volgende kenmerken voldoen:

 • een verhalende beschrijving van de thema’s, bewijsgronden, doelen, positie in de literatuur en doelgroep van het voorgestelde boek; formuleer uw betoog beknopt en helder
 • een vergelijking van het voorgestelde boek met andere, voor uw doelgroep reeds beschikbare boeken (als u een gespecialiseerde monografie schrijft, is het niet nodig om uw boek te bespreken in verhouding tot een gepopulariseerde publicatie over hetzelfde onderwerp)
 • een kort curriculum vitae met uw werkzaamheden, eerdere publicaties en relevant onderzoek, waaruit kan blijken dat u de geschikte auteur bent voor het boek dat u van plan bent te schrijven
 • een geannoteerde inhoudsopgave, met een korte samenvatting van elk hoofdstuk
 • de geschatte omvang van het boek, de illustraties die u wenst op te nemen (indien van toepassing), de tijd die het u zal kosten om het boek te schrijven en mogelijke complicerende factoren daarbij.


Als meer dan één auteur aan het boek schrijft, wordt u verzocht:

 • biografische informatie van iedere auteur aan te leveren (in dit voorbereidende stadium liever een samenvatting van één alinea dan een volledig curriculum vitae)
 • duidelijk te maken welke auteurs zich verplicht hebben een hoofdstuk bij te dragen en met wie u nog in bespreking bent daarover. Geef aan of hoofdstukken, of belangrijke delen daaruit, al eerder zijn gepubliceerd.


In het algemeen geldt dat hoe meer een auteur kan laten zien aan een uitgever, des te sterker zijn positie zal zijn. Als sommige hoofdstukken van het manuscript al geschreven zijn, vermeld dat dan in uw begeleidend schrijven; u hoeft deze echter niet mee te sturen met uw eerste voorstel. Als uw manuscript af is, laat het ons dan weten; als uw voorstel postitief beoordeeld wordt, zullen we u vragen om het manuscript aan ons toe te sturen.

Wie leest het voorstel?
Boekvoorstellen hebben de grootste kans om snel gelezen te worden als ze geadresseerd zijn aan de juiste uitgever (zie hieronder). Onze uitgevers kunnen besluiten een boekvoorstel af te wijzen. Als zij het voorstel positief beoordelen, kunnen zij de auteur vragen meer informatie aan te leveren of de hoofdstukken die al geschreven zijn op te sturen. Wanneer het complete manuscript beschikbaar is, zullen zij daarover extern advies inwinnen (peer review). Aan het sluiten van een contract zal altijd overleg met andere redacteuren en medewerkers van AUP voorafgaan. Bedenk daarom dat uw voorstel mogelijk niet alleen door redacteuren gelezen zal worden, maar ook door specialisten in uw vakgebied, alsook door de marketing en productie. U dient dan ook hun eventuele vragen zo duidelijk mogelijk te kunnen beantwoorden (bijvoorbeeld: ‘Waarom zijn er vijftien uitklapvensters nodig?’). 

Raadpleeg voor uitgebreider advies William Germano, Getting It Published. A Guide for Scholars and Anyone Else Serious About Serious Books (University of Chicago Press, 2001)
Susan Rabiner & Alfred Fortunate, Thinking Like Your Editor. How to Write Great Serious Nonfiction – and Get It Published(Norton, 2002) 

Uitgevers van AUP
Saskia Gieling: Aziëstudies, Islamstudies, Linguïstiek, Algemene non-fictie
Jeroen Sondervan: Film and mediatudies
Simon Forde: Europese geschiedenis (archeologie, middeleeuwen) 
Shannon Cunningham: Aziatische Studies (VS en Canada), Middeleeuwse geschiedenis
Inge van der Bijl: Europese geschiedenis (moderne tijd), Algemene non-fictie, Tijdschriften
Ebissé Rouw: Algemene non-fictie