Rechten


De Auteurswet stamt uit 1912 en biedt bescherming tegen ongeoorloofde exploitatie door daartoe niet bevoegde anderen.

De wet is in 2004 zodanig aangepast dat bekendmaking langs elektronische weg ook als openbaarmaking gezien wordt en het kopiëren van digitale bestanden als verveelvoudiging wordt gezien. Als een dataset niet auteursrechtelijk is beschermd, kan deze wel onder de reikwijdte van de Databankenwet vallen. Deze wet biedt eenzelfde soort bescherming als de Auteurswet.
Het auteursrecht van een werk (artikel, publicatie, boek etc.) berust bij de maker van het werk, degene ‘naar wiens ontwerp en onder wiens leiding en toezicht het werk tot stand is gebracht’. De AUP behartigt dit auteursrecht names de auteur.

Neem contact op met rights@aup.nl met kwesties die te maken hebben met auteursrecht, overname van teksten en informatie over vertalingen.